Zamieść opinię o swoim najemcy

Zarabiasz PROMOCJA! 2 zł 10 zł za każdym razem, gdy ktoś pobierze raport o dodanej przez Ciebie osobie

Wzór umowy najmu

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

 1. Wymagaj od najemcy nr PESEL
  (NIP gdy najemca jest przedsiębiorcą)
  PESEL lub NIP jest wymagany w Sądzie. W razie kłopotów jest
  więc niezbędny.
 2. Użyj klauzuli prewencyjnej

  Najemca wyraża zgodę na zamieszczanie przez Wynajmującego opinii na temat przebiegu niniejszej umowy najmu na www.najemcy.info

  Treść twojej opinii może być dowolna – najemca nie musi się z nią zgadzać. Musi on jednak wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez portal najemcy.info.
Pobierz wzór umowy najmu Pobierz wzór klauzuli prewencyjnej

Partnerem serwisu jest przeszukiwarka portali nieruchomości
powiadomienia o ogłoszeniach

UMOWA NAJMU


Dnia ……………… w …………………. Pomiędzy Wynajmującym:


Imię: ………………………………………………………………………………….....

Nazwisko: ………………………………………………………………………………….....

Numer dowodu osobistego: ………………….....

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….....

a


Imię: ………………………………………………………………………………….....

Nazwisko: ………………………………………………………………………………….....

PESEL / NIP: ………………………………………………………………………………….....

(*dla przedsiębiorców - NIP)

Numer dowodu osobistego: ……………….....

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….....

zwanym dalej Najemcą,


została zawarta umowa o następującej treści:§1.


 1. Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny nr …….., położony w ………..………,

  ul. ……………………… składający się z:


  .............................................................................................................................................................

  (opis pomieszczeń)


 2. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem opisanego w pkt. 1 lokalu i oświadcza, że lokal nie posiada wad prawnych lub fizycznych ograniczających jego przydatność do niniejszej umowy.

 3. Wynajmujący oświadcza, że lokal znajduje się w należytym stanie technicznym i jest wyposażony w instalacje sanitarną, wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną oraz centralnego ogrzewania.

 4. Przedmiotowy lokal jest wyposażony i umeblowany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.


§2.


 1. Wynajmujący oświadcza, że oddaje Najemcy wymieniony przedmiot najmu do wykorzystania na cele mieszkalne.

 2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu wyłącznie na cele wskazane w §2 pkt.1 z dbałością o jego stan sanitarny i techniczny w sposób nieprzekraczający normalnego zużycia, wynikającego z bieżącej eksploatacji.

 3. Najemca zobowiązuje się opuścić lokal w dniu wygaśnięcia umowy najmu o ile nie zostanie ona przedłużona lub rozwiązana i zwrócić przedmiot najmu w stanie takim, jakim go przyjął, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania.

 4. Przekazanie przedmiotu najmu Najemcy oraz zwrot przedmiotu najmu Wynajmującemu po rozwiązaniu niniejszej umowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy podpisanym przez obie strony.


§3.


 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony począwszy od dnia ………………
  do ………………. z możliwością przedłużenia.

 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Strony zrzekają się możliwości wypowiedzenia umowy.

 3. W ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej Umowy, Najemca jest zobowiązany umożliwić Wynajmującemu prezentację przedmiotu najmu kolejnym potencjalnym najemcom, po uprzednim każdorazowym ustaleniu terminu prezentacji z Najemcą.


§4.


 1. Czynsz najmu strony ustalają na kwotę ……………. PLN
  (słownie: …………………………………) miesięcznie.

 2. Czynsz administracyjny (koszty związane z zarządzaniem oraz utrzymaniem nieruchomości wspólnej, w tym centralne ogrzewanie, bez kosztów mediów) opłaca Wynajmujący.

 3. Czynsz w kwocie wymienionej w ust. 1 płatny jest na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego do 10-tego dnia każdego miesiąca:

  ........................ nr ................................................................

  (nazwa banku) (nr rachunku bankowego)

 4. Najemca, za pośrednictwem Wynajmującego, zobowiązuje się do ponoszenia miesięcznych kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepłej i zimnej wody na podstawie wskazań liczników oraz opłaty za wywóz śmieci.

 5. W przypadku zwłoki w płatności czynszu Wynajmującemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.


§5.


 1. Wynajmujący zobowiązuje się do:

  1. kontynuowania umów z dostawcami energii elektrycznej, wody i gazu,

  2. przekazania przedmiotu najmu do używania od dnia ………………..,

 2. Wynajmujący ma prawo do okresowego przeglądu stanowiącego przedmiot umowy lokalu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Najemcą.


§6.


 1. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie ma prawa zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu, przeprowadzić modyfikacji i adaptacji, które naruszyłyby substancję lokalu.

 2. Najemca bez pisemnej zgody Wynajmującego nie może podnająć przedmiotu najmu, w całości lub części oraz nie może przekazać go w nieodpłatne użytkowanie.

 3. Najemca będzie każdorazowo zgłaszał Wynajmującemu zmianę liczby osób stale przebywających w lokalu.


§7.


 1. Wynajmujący może wypowiedzieć najem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  1. Najemca używa przedmiotu najmu w sposób rażąco niezgodny z umową lub w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, o którym mowa w §2 pkt.1 lub w inny sposób powodujący nadmierne zużycie lokalu;

  2. Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za jeden miesiąc trwania umowy i mimo wyznaczenia dodatkowego terminu przez 14 dni nadal zalega z zapłatą;

  3. Najemca swoim rażąco niewłaściwym lub uporczywym zachowaniem czyni uciążliwym korzystanie z sąsiednich lokali.

  4. Najemca dewastuje przedmiot najmu powodując trwałe uszkodzenia mienia,

 2. Najemca może wypowiedzieć najem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z winy Wynajmującego używanie przedmiotu najmu przez Najemcę stanie się wysoce uciążliwe lub niemożliwe.


§8.


 1. Najemcę obciążają koszty napraw drobnych oraz koszty eksploatacji wynikających z bieżącego użytkowania lokalu.

 2. Wynajmującego obciążają koszty napraw głównych, jeżeli nie zostały one spowodowane z winy Najemcy.

 3. Jeżeli w trakcie trwania najmu powstaje konieczność dokonania takiej naprawy, Najemca ma obowiązek wezwać Wynajmującego do jej wykonania.

 4. W przypadku awarii zagrażającej przedmiotowi najmu, ludziom w nim przebywającym lub mającej wpływ na inne lokale w budynku lub osoby trzecie Najemcę ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego telefonicznie i mailem. Ponadto Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć miejsce awarii.

 5. W przypadku awarii z winy Najemcy pokryje on koszty związane z jej usunięciem i zadośćuczyni osobom trzecim, poszkodowanym w skutek awarii.

 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Wynajmującym, Najemca usunie awarię na własny koszt, a następnie będzie miał prawo do ubiegania się zwrotu należności na podstawie przedłożonych przez Najemcę faktur.


§9.


 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku ruchomym Najemcy powstałe w wyniku włamania, kradzieży lub innych zdarzeń losowych. W tych przypadkach Najemca usuwa te szkody i ich skutki we własnym zakresie lub dochodzi odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowej, z którą zawarł dobrowolną umowę na ubezpieczenie własnego mienia.


§10.


 1. Strony ustalają, że Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości …………………. PLN (słownie: ………………………………) na zabezpieczenie uiszczania czynszu najmu i opłat określonych w §5 pkt.2, a także na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych szkód mogących powstać w przedmiocie najmu w trakcie obowiązywania tej umowy z przyczyn zależnych od Najemcy bądź osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

 2. Strony ustalają, że Wynajmujący zwróci Najemcy powyższą kwotę kaucji bez oprocentowania w ciągu 30 dni po zakończeniu stosunku najmu po uregulowaniu wszelkich należności przez Najemcę oraz po sprawdzeniu, czy nie zachodzą przyczyny uprawniające Wynajmującego do dokonania stosownych potrąceń z kwoty kaucji.

 3. Wynajmujący może zaspokoić się z kaucji w zakresie, w jakim przysługują mu wierzytelności przeciw Najemcy powstałe w czasie stosunku najmu.

 4. Najemca pokryje wszelkie straty wykraczające ponad kwotę kaucji jeśli takie powstaną.

 5. Wynajmujący kwituje odbiór kaucji podpisem na niniejszej Umowie.


§11

1. Strony ustalają następujące adresy doręczeń oraz telefony kontaktowe:

-Wynajmujący:

………………………….

………………………….

………………………….

tel. …………………., e-mail: …………………………………………...


-Najemca:

………………………….

………………………….

………………………….

tel. …………………., e-mail: …………………………………………...2. Każda strona zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie adresu, pod rygorem uznania za doręczoną nieodebranej przesyłki, wysłanej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ostatni adres podany do wiadomości drugiej strony.

§12

 1. Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W kwestiach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień niniejszej Umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień, a w miejsce postanowień nieważnych strony zobowiązują się stosować postanowienia najbardziej zbliżone.

 4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd, właściwy ze względu na lokalizację przedmiotu najmu, o ile strony niniejszej umowy nie będą mogły rozstrzygnąć ich na drodze polubownej.

 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA


……………………………… ……………………………………………