Regulamin serwisu najemcy.info

Serwis korzysta z cookies


 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Właścicielem serwisu www.najemcy.info („Serwis”) jest firma i2D, ul. Wołoska 58/62, Warszawa („Usługodawca”), info@najemcy.info
  2. Rejestracja w Serwisie najemcy.info jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie opinii na temat najemców nieruchomości.
  4. Serwis udostępnia informacje na temat najemców nieruchomości zgodne z zamieszczonymi przez Użytkowników opiniami.
  5. Jedna osoba (fizyczna lub prawna) może posiadać maksymalnie jedno konto w Serwisie.
  6. Wszystkie dane podawane przez Użytkownika przy zgłaszaniu najemcy jak i w czasie korzystania z serwisu muszą być zgodne z prawdą.
  7. Użytkownik, wprowadzając do Serwisu dane osobowe najemcy ma obowiązek dołączyć zgodę najemcy na przetwarzanie danych osobowych lub poprosić najemcę o wyrażenie takiej zgody drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu.
  8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treść zamieszczanych przez siebie opinii, w szczególności za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych
  9. Jeśli osoba, o której zamieszczono w Serwisie opinie uważa, że jest ona niezgodna z prawdą, powinna się bezzwłocznie skontaktować z Usługodawcą. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 7 dni.
  10. Użytkownik zapisując informację (opinię) o najemcy, wyraża bezterminową i nieodwołalną zgodę na korzystanie z informacji (opinii) o najemcy przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem III.1
  11. Usługodawca ma prawo odmówić publikacji przesłanej opinii bez jakiegokolwiek uzasadnienia.
  12. Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną, na co Użytkownik wyraża zgodę.


 2. OPŁATY NA RZECZ SERWISU
  1. Aby zamieszczane przez Użytkownika opinie na temat najemców były widoczne publicznie, Użytkownik musi jednorazowo zweryfikować swoje konto poprzez wysłanie SMS o treści TC. NAJEMCY na numer 71068.
   Koszt wysłania SMS wynosi 1.23 PLN brutto. W odpowiedzi użytkownik otrzyma SMS z kodem aktywacyjnym.
  2. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay, Regulamin Usług i Serwisów SMS.
  3. Pobranie pełnego raportu o najemcy jest płatne. Koszt pobrania takiego raportu wynosi 19.90 zł z VAT. Raport zawiera wszystkie widoczne publicznie opinie Użytkowników Serwisu o danym najemcy.


 3. WYNAGRODZENIE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
  1. Użytkownik, który jako pierwszy zamieścił opinię o najemcy, otrzymuje z tytułu operacji II.3 honorarium w wysokości 10 zł.
  2. Honorarium to może być użyte w celu sfinansowania pobierania raportów o najemcach w Serwisie lub wpłacone na konto bankowe Użytkownika.
  3. Minimalna kwota, która może zostać wypłacona to 50.00 zł. W celu otrzymania wynagrodzenia użytkownik zgłasza formę wypłaty:
   1. Faktura VAT: Honorarium jest powiększane o należny podatek VAT
   2. Umowa zlecenie: Kwota honorarium jest wówczas kwotą brutto.


 4. ZOBOWIĄZANIA STRON
  1. Zobowiązania Użytkownika:
   1. Użytkownik korzysta z usług i informacji zawartych w Serwisie wyłącznie na własne potrzeby i we własnym imieniu
   2. Użytkownik nie ma prawa do rozpowszechniania, udostępniania, przekazywania oraz ujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych z Serwisu w jakiejkolwiek formie pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej
   3. Z powodu braku możliwości weryfikacji zamieszczanych danych i informacji Użytkownik akceptuje, że mogą być one nierzetelne. Użytkownik oświadcza, że z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy, w tym roszczeń o wypłatę odszkodowania lub kwot utracownych korzyści.
  2. Zobowiązania Serwisu:
   1. Serwis zobowiązuje się dostarczać usługi z sumiennością i ścisłością na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


 5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Serwis nie udostępnia oraz nie sprzedaje zarówno firmom, jak i osobom prywatnym danych osobowych Użytkowników.
  2. Dane osobowe najemców: imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania są widoczne publicznie.
  3. Jeśli użytkownik wprowadzi nr telefonu, adres e-mail lub PESEL najemcy i będą one identyczne jak znajdujące się w bazie danych Serwisu, użytkownik otrzyma potwierdzenie tożsamości tych danych. W innych przypadkach dane te nie są nigdy ujawniane.
  4. Dane osobowe Użytkowników oraz najemców podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  5. Dane osobowe są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz ich zniszczeniem poprzez odpowiednie ich zabezpieczenia organizacyjne i techniczne.


 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
  2. Usługodawaca poinformuje Użytkownika o każdej zmianie w regulaminie w momencie logowania do Serwisu.
  3. Usługodawca może w każdym czasie zaprzestać świadczenia usług.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku bieżącej obsługi serwisu oraz jego oprogramowania, aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych.